KONTAKT

 

 

 

 

Základná škola, Papradno 312, 018 13 Papradno    
                                            telefón: 00421 439 33 61
ŠKOLA

 
dobrý štart pre vaše deti

 

 

 

 

 

 

 
 

 

organizačná štruktúra ŠKOLY

Zriaďovateľ:            obec Papradno

Riaditeľ školy:         Mgr. Helena Janasová
 
Zástupca RŠ:            Mgr. Juraj Šipek
 
Výchovný poradca:  Mgr. Anna Turičíková

Pedagogickí zamestnanci a žiaci

  I. stupeň ( 1. – 4. roč.) : 4 učiteľky,  4 triedy, 68 žiakov
II. stupeň ( 5. – 9. roč.) : 10 učiteľov, 6 tried, 111 žiakov
Školský klub detí :          1 vychovávateľka, 1 oddelenie – 23 detí
SPOLU:                    15 pedagogických pracovníkov, 10 tried,179 žiakov
Správni zamestnanci:
1 administratívna pracovníčka, 2 školníci na 1/2 úväzku, 3 upratovačky, 3 kuchárky

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Informácie o škole
                      - podáva riaditeľka  školy ( v prípade jej neprítomnosti zástupca školy) v čase školského vyučovania alebo podľa dohody.
Lehota na poskytnutie informácií je najviac 10 dní, výnimočne 20 dní.

Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti
 

                - adresujte Riaditeľstvu ZŠ v Papradne. Lehota na vybavenie sťažností je 30 dní, výnimočne 60 dní.   

Odvolanie

               - podáva sa Krajskému školskému úradu v Trenčíne prostredníctvom riaditeľa školy.

Za správne úkony a sprístupnenie informácií môže škola vyberať od žiadateľov poplatky podľa platného sadzobníka.

 

Späť

 

ORGANIZáCIA VYUčOVACIEHO PROCESU

ČAS VYUČ. HODÍN   

0. hodina         7,00 -   7,45

1. hodina         7,50 -   8,35 

2. hodina         8,45 -   9,30  

3. hodina         9,45 - 10,30 

4. hodina       10,40 - 11,25 

5. hodina       11,35 - 12,20 

6. hodina       12,30 - 13,15  

7. hodina       13,45 - 14,30

 PRESTÁVKY

 

5 minút

10 minút

15 minút

10 minút

10 minút

10 minút

30 minút

                  

 Späť